Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hommersen Solar

Artikel 1 Definities
1. Hommersen Solar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Jelle Zijlstraweg, 1689 ZX te Zwaag.
2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarmee Hommersen Solar een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de levering van goederen of diensten voor privégebruik.
3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarmee Hommersen Solar een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de levering van goederen of diensten voor zakelijk gebruik.
4. Wederpartij: de consument en klant.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hommersen Solar en de wederpartij, met betrekking tot alle door Hommersen Solar te leveren diensten en goederen.
6. Diensten: Alle door Hommersen Solar te verrichten uitvoerende werkzaamheden, waaronder installatiewerkzaamheden.
7. Goederen: Alle in het kader van de overeenkomst te leveren zaken.
8. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens verstaan langs digitale weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Hommersen Solar en de wederpartij.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien de afwijkende bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. Indien en voor zover een vernietiging of nietigheid gegrond is, treden Hommersen Solar en de wederpartij in overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. De vaststelling van de vervangende regeling is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
5. De consument die zich, de door Hommersen Solar geleverde zaken of diensten voor zakelijke doeleinden aanwendt, wordt aangemerkt als professionele wederpartij (klant).

Artikel 3 Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes door Hommersen Solar uitgebracht zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te leveren goederen en/of diensten.
2. Kennelijke verschrijvingen of andere vergissingen in het aanbod binden Hommersen Solar niet.
3. Tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld, hebben offertes een geldigheidsduur van twee weken.
4. Indien de in de offerte vermelde prijs onderhevig is aan één of meer kostprijsverhogende omstandigheden, is Hommersen Solar voordat de overeenkomst tot stand komt gerechtigd de vastgestelde prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. Alle verstrekte informatie en afbeeldingen bieden een betrouwbare weergave van de kenmerken van de te leveren goederen. Hommersen Solar kan echter niet garanderen dat de daadwerkelijk geleverde goederen niet op ondergeschikte punten afwijken van de in de eerste zin bedoelde informatie en afbeeldingen. Een afwijking op ondergeschikte punten vormt nimmer een grond tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hommersen Solar de bestelling of opdrachtverlening heeft bevestigd.
7. Door Hommersen Solar vermelde termijnen voor nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst zijn slechts van indicatieve aard en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Van een verlate levering stelt Hommersen Solar de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis, waarbij de verwachte leveringstermijn wordt medegedeeld. Hommersen Solar is niet eerder in verzuim dan na ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn tot nakoming van haar verplichtingen wordt geboden.

Artikel 4 Levering
1. Levering geschiedt op de tussen partijen overeengekomen plaats en wijze.
2. Hommersen Solar behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
3. Het risico van verlies of schade aan de goederen gaat over op de wederpartij op het moment dat de goederen door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen.

Artikel 5 Prijs
1. Het bedrag door Hommersen Solar vermeld in de bevestiging bedoeld in artikel 3, lid 6 wordt geacht de overeengekomen prijs te betreffen, indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd protesteert tegen de in deze bevestiging vermelde prijs.
2. Indien de overeengekomen prijs onderhevig is aan kostprijsverhogende factoren die buiten de macht van Hommersen Solar tot stand komen is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien bedongen is dat de aflevering plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument gerechtigd op grond van deze prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de betaling van de koopprijs, in euro’s op het moment van aflevering verschuldigd. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de door Hommersen Solar voorgeschreven wijze.
4. Hommersen Solar is gerechtigd eerdere betaling te vorderen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs. De consument kan slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
5. Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Onverminderd haar overige toekomende rechten is Hommersen Solar gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag dat de volledige verschuldigde betaling is voldaan.
6. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt is lid 5 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat met wettelijke rente de wettelijke handelsrente wordt bedoeld. 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten hoogste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-. De levering van goederen of diensten – ten aanzien waarvan de wederpartij in verzuim is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen – kan tot de betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Hommersen Solar heeft de klant geen recht op verrekening of opschorting.

Artikel 6 Installatie en overige diensten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de goederen door de koper zelfstandig te worden geïnstalleerd en aangesloten.
2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren goederen en/ of juiste werking van de goederen indien de montage door Hommersen Solar wordt verricht.
3. Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande leden van dit artikel draagt de wederpartij, in het geval van het verrichten van de installatiediensten door Hommersen Solar, voor eigen rekening en risico er zorg voor dat:
a) de door Hommersen Solar ter werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van opstelling toegang verkrijgen en de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Hommersen Solar dit noodzakelijk acht schaft de wederpartij gelegenheid tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren, mits Hommersen Solar dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie en montage aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de goederen worden geplaatst.
f) voor zover van toepassing: dat Hommersen Solar tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
4. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de door anderen dan door Hommersen Solar ter werk gestelde personen uit te voeren werkzaamheden en/of leveranties zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Hommersen Solar geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de wederpartij Hommersen Solar hiervan tijdig in kennis te stellen.
5. Schade en kosten als gevolg van tekortkomingen van de wederpartij als bedoeld in dit artikel zijn voor zijn rekening.
6. De wederpartij vrijwaart Hommersen Solar voor schade als gevolg van onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, evenals voor gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en gebreken aan zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Hommersen Solar spant zich in om de overeengekomen dienstverlening tijdig en als een goed opdrachtnemer uit te voeren. Hommersen Solar is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als gevolg van niet tijdige uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
8. Voor zover er sprake is van meerwerk is Hommersen Solar gerechtigd de hiermee in verband staande extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Meerwerk zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden extra kosten en de eventueel nodig geachte, aangepaste leveringstermijn. De vorige zin is niet van toepassing indien de wederpartij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt voordat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het meerwerk. De wederpartij wordt geacht akkoord te gaan met het meerwerk en de daaraan verbonden extra kosten indien hij niet binnen vijf dagen na de in de tweede volzin van dit lid bedoelde kennisgeving zijn bezwaren schriftelijk te kennen heeft gegeven.

Artikel 7 Huurkoopovereenkomsten
1. In aanvulling op het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is ingeval van huurkoop dit artikel van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdigheid is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing.
2. De door de koper aan Hommersen Solar verschuldigde koopsom en het afbetalingsschema is vastgelegd in de huurkoopovereenkomst.
3. Gebreken in het functioneren van de goederen bieden geen grond voor vermindering van de uit hoofde van de huurkoopovereenkomst verschuldigde betalingen.
4. De koper houdt de goederen voor eigen rekening en risico.
5. De koper verplicht zich de goederen regelmatig en vakkundig te laten onderhouden.
6. De koper verplicht zich de goederen voldoende te verzekeren. De koper is bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk mededeling te doen van het eigendomsrecht van Hommersen Solar en een bewijs hiervan aan Hommersen Solar ter hand te stellen.
7. De koper is verplicht beschadiging of verlies van de goederen schriftelijk aan Hommersen Solar te melden. Hommersen Solar is gerechtigd een pandrecht te vestigen op de vordering die voor de goederen in de plaats komt. Dit pandrecht eindigt indien koper gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt. De koper is verplicht aan Hommersen Solar of door haar in te schakelen derden gelegenheid te verschaffen het product te onderzoeken.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven eigendom van Hommersen Solar totdat de wederpartij de volledige overeengekomen betaling van de geleverde goederen en/ of verrichte diensten heeft voldaan.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is het de wederpartij verboden de geleverde goederen – waarop het eigendomsvoorbehoud rust – te vervreemden, te verpanden, of op andere wijze te bezwaren.
3. De koper is verplicht om ten aanzien van de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, Hommersen Solar onmiddellijk in kennis te stellen van: • het gegeven dat de koper in staat van faillissement verkeert; • het gegeven dat de koper surseance van betaling aanvraagt; • het gegevens dat op de koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; • enig beslag dat op de goederen wordt gelegd. Voorts dient de koper aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen dat het goed eigendom is van Hommersen Solar; • het voornemen tot verkoop van de zaak. Voorts dienst de koper zijn wederpartij mee te delen dat de zaak eigendom is van Hommersen Solar.
4. De koper is verplicht de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van Hommersen Solar onder zich te houden.
5. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Hommersen Solar zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De koper verleent Hommersen Solar stilzwijgende toestemming om de goederen zo nodig te verwijderen en terug te halen. De koper zal Hommersen Solar daartoe alle gelegenheid verschaffen. Verwijdering van de goederen geschiedt voor rekening van de koper. Bij verwijdering van de goederen is Hommersen Solar niet gehouden de voor de goederen aangebrachte leidingen, appendages en dergelijke te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 9 Garanties
1. Hommersen Solar staat ervoor in dat de door haar geleverde goederen en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website vermelde termijn geen gebreken vertonen en dat de goederen voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties.
2. Door leveranciers aan Hommersen Solar gegeven garanties op goederen zullen steeds aan de koper worden overgedragen. Voor zover in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt vermeld geldt een garantietermijn van zes maanden.
3. Indien het product of de geleverde dienst binnen de geldende garantietermijn gebreken vertoont zal Hommersen Solar of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Na verloop van de garantietermijn wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Deze garantiebepaling laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
5. De vastgestelde garantie vervalt indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Hommersen Solar is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de goederen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hommersen Solar zijn verricht – en verleende service of aanpassing door een voor het betreffende goed niet-geautoriseerd servicecentre.
6. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de koper. Hommersen Solar streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hier bedoelde kosten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De koper erkent dat alle rechten van intellectueel eigendom op de geleverde goederen, waaronder tevens is begrepen ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de goederen bij Hommersen Solar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden berusten.
2. Het is de koper niet toegestaan deze goederen te kopiëren, te veranderen, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij uit de aard of strekking van het geleverde anders voortvloeit of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Hommersen Solar is niet aansprakelijk voor schade anders dan op grond van het bepaalde in dit artikel.
2. Hommersen Solar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrek of tekortkoming aan goederen en/of diensten die door Hommersen Solar binnen een redelijke termijn zijn vervangen of hersteld.
3. Hommersen Solar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst.
4. Voorts is van aansprakelijkheid uitgesloten schade die voorkomen had kunnen worden doordat de wederpartij adviezen en instructies van Hommersen Solar naar behoren had opgevolgd, schade die is veroorzaakt doordat Hommersen Solar gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de wederpartij.
5. Voor schade als gevolg van door Hommersen Solar kosteloos verstrekt advies is zij nimmer aansprakelijk.
6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Hommersen Solar te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de wederpartij aan Hommersen Solar voor het goed of de dienst betaalde prijs, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De wederpartij vrijwaart Hommersen Solar tegen eventuele aanspraken van derden in verband met het installeren, de werking en de aanwezigheid van de apparatuur.

Artikel 12 Slotbepalingen
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen is de rechtbank of sector kanton Alkmaar bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Hommersen Solar is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens in te zien op de website: www.Hommersen Solar.
4. De contractdatum is bepalend voor de vaststelling van de op de overeenkomst toepasselijk zijnde algemene voorwaarden.